کمک به یمن

  • قیمت: 1 ریال
  • Please enter a number greater than or equal to 100.
    مقدار وارد شده نباید کمتر از 100 ریال باشد.
    برای ورود اعداد از اعداد انگلیسی استفاده کنید.
  • 0 ریال

 

شما خیرین محترم می‌توانید علاوه بر استفاده از درگاه بالا جهت پرداخت الکترونیکی کمک‌های خود به یمن، از حساب بانکی زیر نزد بانک سپه به نام «گروه جهادی اویس قرنی» استفاده بفرمایید:

شماره کارت:

6273-8170-1007-2290

شماره شبا:

IR850150050398011502323180

شماره حساب بانک سپه:

5039-80-11502323-180